DETAILS

Sample type :

Whole Blood EDTA Serum Urine

Gender :

Male,Female

Age group :

All Age Group

Report Generation time : 24 hours
Description :ALDOSTERONE APO B : APO A RATIO APOLIPOPROTEIN A1 (APO-A1) APOLIPOPROTEIN B (APO-B)